Atliekų kompostavimas

Kodėl verta kompostuoti ?

 • Sumažės buitinių atliekų kiekis Jūsų ūkyje.
 • Mažės į sąvartynus patenkančių ir aplinką teršiančių biologiškai skaidžių atliekų kiekis.
 • Virtuvės ir sodo atliekas paversite natūraliomis trąšomis savo daržui ar namų augalams.

 

8 žings­niai, padėsiantys tinkamai kompostuoti:

 1. Vietos pasirinki­mas. Kom­postavimo vietą rekomen­duo­tina įrengti medžio paunksmėje, kad vasarą ją dengtų šešėlis, o žiemą būtų apšviesta saulės.
 2. Ką gal­ima kom­pos­tuoti? Auga­lines vir­tu­vės atliekas (vaisių, daržovių likučius, kavos tirščius, arbatos ir kavos fil­trus), sodo ir daržo atliekas (šakas, žolę, sausus lapus, nuvy­tu­sias gėles, augalų liekanas), kitas sun­yk­stančias medži­a­gas (popierių ir kartono gabalėlius, nedažyto medžio pju­ve­nas, drožles).
 3. Ko negal­ima kom­pos­tuoti? Stiklo, plas­tiko, skar­dinių, medži­agų, kurios gali užteršti kom­postavimo vietą (bater­ijų, vaistų, dažų ir skiedik­lių, kitų chemi­jos junginių), šunų ir kačių kraiko, išmatų, ser­gančių krūmų ir augalų dalių.
 4. Difer­en­ci­juo­tas atliekų surinki­mas. Reikia pasirūpinti, kad atski­rai į kom­postavimo dėžę būtų surenkamos vir­tu­vės ir žalio­sios atliekos.
 5. Kom­postavimo pro­por­ci­jos. Siekiant opti­malaus kom­postavimo rezul­tato, kom­postavimo dėžę reikia prikrauti pro­por­ci­jomis 2:1. Tai reiškia, kad dvi dalis turi sudaryti kom­pos­tuo­jamų medži­agų drėg­nos atliekos, kurių sudė­tyje yra azoto (nup­jauta žolė, vir­tu­vės atliekos), vieną dalį – sausos atliekos (sausi lapai, žagarai, popierius), tur­inčios anglies.
 6. Užpildy­mas kom­postu. Kad būtų užtikrin­tas opti­malus vėdin­i­mas ir drenažas, kom­posto dėžės dug­nas pir­mi­au­siai turi būti nuk­lo­ja­mas stam­biai sukapo­tomis šakomis, sumaišy­tomis su sub­ren­du­siu kom­postu arba ankstes­nio kom­posto gamy­bos likuči­ais. Tada pil­amos organ­inės atliekos, išlaikant drėgnų ir sausų atliekų pro­por­ci­jas 2:1.
 7. Drėgmė ir jos matavi­mas. Tin­kama kom­posto drėgmė – 45-65 %. Ji išmatuo­jama kumščio šonu spaudžiant kom­posto dėžėje esančias medži­a­gas. Jeigu išsiskiria keli lašai skysčio, drėgmė yra opti­mali. Jei dau­giau lašų – per didelė, jeigu skys­tis neiš­siskiria – per maža.
 8. Kom­postavimo cik­lai. Svarbu žinoti, jog Lietu­vos kli­mat­inėmis sąly­gomis gal­ima kompos­tuoti 2 kar­tus per metus: nuo rugsėjo iki kovo (7 mėn.) ir nuo balandžio iki rug­pjūčio (5 mėn.).